د ښوونکي لټون

که تاسې کډوال یاستئ او غواړئ چې انګریزي ژبه زده کړئ او یا کوم څوک درسره د انګریزي ژبې د خبرو تمرین وکړي، نو زموږ د فېسبوک ګروپ سره مل شئ او د ښوو

نکي غوښتنه وکړئ او یا هم د لېست څخه په خپل زړه ښوونکی خوښ کړئ.

 

که تاسې ښوونځي کې سبق  وایاست او اضافي سبقونو ته اړتیا لرئ، نو مهرباني وکړئ موږ سره اړیکه ونیسئ او بیا موږ ستاسو ښوونځي سره رابطه کوو او یا هم د ښوونځي نه غوښتنه وکړئ تر څو موږ سره مستقیمه اړیکه ونیسي.  

Copyright © 2019 RefuNet

  • Black Facebook Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon