دریافت معلم

اگر شما مهاجرت نموده اید و در جستجوی آموختن زبان انگلیسی و یا تمرین زبان انگلیسی استید، ازطریق صفحه فیسبوک با ما و یا با استادان مجرب ما از لیست موجوده به تماس شوید.

اگر شما شامل مکتب استید و نیاز بیشتر به تمرین زبان انگلیسی دارید، لطفاً با ما به تماس شده و ما میتوانیم با مکتب مربوطه تان به تماس شویم. و یا هم از مکتب تان درخواست تماس با ما را نمایید.

Copyright © 2019 RefuNet

  • Black Facebook Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon